دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد نور- کارکنان واحدنور
کارکنان واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۹/۲۶ | 
تصویر نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی نور و تهران
AWT IMAGE رمضان ابراهیم پور 15 و 5923
 آزیتا غفاری مسئول دفتر ریاست 11 و 5910
AWT IMAGE  امیرحسین شادمهر مسئول اقامتگاه دانشجویی، کارپرداز و تغذیه 16 و 5911
AWT IMAGE  یاسر مشایخی

مسئول کتابخانه

و کارشناس امور دانشجویی

30 و 5914
فرهاد دریایی 44 و 5916
 علی مقدم ، مجتبی حسین پور و حامد مقدم مسئولیت نگهداری و نگهبانی و امور خدمات 33
 مهدی نیک نژاد
             مسئول روابط عمومی 28 و 5915
نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد نور:
http://rds.iust.ac.ir/find-99.14271.35397.fa.html
برگشت به اصل مطلب